Push

Werk(zoek)enden


'Mensen met mogelijkheden' voor werk(zoek)enden 

Inspiratie
In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ (MMM) hebben tientallen professionals uit 21 beroepsgroepen die betrokken zijn bij de begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met een psychische kwetsbaarheid hun participatiedromen en de wegen naar verwezenlijking daarvan met elkaar gedeeld. Dit inspiratieboek maakt die ervaringen beschikbaar. Met dit inspiratieboek kan iedereen werken aan participatie. Alleen, als zelfstudie, of in groepsverband, met directe collega’s of collega’s uit andere beroepsgroepen. Het inspiratieboek ‘Mensen met Mogelijkheden’ is geschreven met het gebruik door professionals in gedachten. Het boek kan echter ook mensen met een psychische kwetsbaarheid en allen die zich als werk(zoek)enden inzetten inspireren.Naar een inclusieve arbeidsmarkt
Meer mensen met een psychisch kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij.
Dat begint met het als volwaardige partners betrekken van de mensen met psychische kwetsbaarheid en werkgevers als werk(zoek)enden bij het handelen als professional. Dat is ook het basisprincipe van de aanpak in het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’. Het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfregie, het doorbreken van vooroordelen en (zelf)stigma door een andere aanpak van professionals. En ook het plaveien van de weg naar bedrijven door goed in te spelen op de wensen van werkgevers, waar nodig werkprocessen aan te passen en werkgevers te ondersteunen. Dat zijn noodzakelijke stappen richting de droom van een inclusieve arbeidsmarkt. Al met al een betere focus op arbeidsparticipatie in de begeleiding van mensen met psychische kwetsbaarheid en goede samenwerking in de keten Onderwijs, Zorg, Werk en Inkomen. De basis ligt in goed luisteren naar werk(zoek)enden als werkgevers. Maar goed luisteren is nog niet vanzelfsprekend. Goed luisteren is een onderdeel dat ook professionals moeten opnemen in hun ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Ervaringsverhalen als basis
In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ werd met veel respect geluisterd naar de indringende verhalen van werk(zoek)enden en werkgevers. Die verhalen inspireerden de professionals om zich verder te verdiepen in hoe het anders kan. Door onbevangen en open naar de verhalen van de werk(zoek)enden te luisteren ontstonden nieuwe inzichten en beelden. Daaruit ontsproten dromen over hoe het echt anders kan.

In dit inspiratieboek zijn 16 ervaringsverhalen opgetekend. Zowel van werkgevers als van werk(zoek)enden zelf. De werk(zoek)enden die aan het woord komen, hebben vaak een lange weg afgelegd. Vaak ondervonden ze in het verleden moeite om hun grenzen aan te geven. Ze willen open zijn over hun psychische kwetsbaarheid, hoe moeilijk dat voor henzelf – en soms ook voor anderen - is. Ze vinden het heel belangrijk om gehoord en gewaardeerd te worden. Ze laten zien dat het kan: dat ze prima kunnen functioneren in hun werk, als ze een werkgever treffen die hun kwaliteiten ziet. En die rekening kan en wil houden met hun beperkingen. Met wat extra ondersteuning wanneer nodig, op een goede manier.

Uitgaan van mogelijkheden
In de regionale bijeenkomsten is het beginpunt steeds geweest: het verhaal van de mens in kwestie, de werk(zoek)ende met psychische kwetsbaarheid en het verhaal van de werkgever. Met dit werkboek in handen hebben professionals de mogelijkheid om werk(zoek)enden veel effectiever als waardevolle schakel in te zetten in de keten Onderwijs, Zorg, Werk en Inkomen. Ruimte bieden aan werk(zoek)enden om hun verhaal te vertellen en duidelijk te maken in welke situatie ze verkeren, en wat zij zélf het liefst zouden willen zien voor hun eigen toekomst. Het is van belang om uit te gaan van - en te denken in - mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het gaat erom de mens achter de beperking te blijven zien. De mens, met of zonder psychische kwetsbaarheid, moet als volwaardig gezien en behandeld worden.

Passend werk is het doel. Dit inspiratieboek maakt duidelijk dat professionals open staan voor het verhaal van werk(zoek)enden en hun dromen, kwaliteiten en mogelijkheden en hen willen ondersteunen in het bereiken van dat doel.

Werk(zoek)ende en professional naast elkaar
De professionals zelf hebben de mensen met een psychische kwetsbaarheid ook nodig om tot een andere mindset te komen. Onze oproep aan mensen met een psychische kwetsbaarheid is dan ook: stel het aan de orde als je niet gehoord wordt. Professionals staan open voor jouw verhaal en situatie, of zouden dat in ieder geval moeten doen. Geef goed aan wat je nodig hebt om te participeren in werk en je gelijkwaardig bejegend te voelen. Het is belangrijk dat werk(zoek)enden zich ook open stellen richting de professional. Voor beide partijen geldt dat men zich uit moet kunnen spreken als men weerstand voelt en er het gevoel is niet gehoord te worden. Professionals verzekeren je dat zij zo’n signaal serieus nemen en ervoor zorgen dat je wél gehoord wordt. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen aangeven wat ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren in werk. Als werk(zoek)endenheb je zelf zicht op je eigen mogelijkheden in werk. Wees je bewust van wat jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren in een organisatie. De professional heeft lef nodig om naast de werk(zoek)ende te gaan staan, maar de werk(zoek)enden ook om naast de professional te gaan staan.

Samenvatting voor werk(zoek)enden

 

Het Inspiratieboek

Het Inspiratieboek voor professionals over dromen, durven en doen is klaar! 

U kunt het interactieve boek (pdf) downloaden via deze link
of klikt u op de voorkant van het boek hiernaast. 

Inspiratieboek ‘Mensen met Mogelijkheden’ biedt krachtige methode in ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid naar arbeidsparticipatie
U kunt hier het persbericht downloaden

Er zijn ook drie samenvattingen beschikbaar
1. Samenvatting voor professionals
2. Samenvatting voor werkgevers
3. Samenvatting voor werk(zoek)enden

 

Magazine

We hebben ook een MMM…magazine. Een informatief blad over Mensen Met Mogelijkheden met:

  • Het succes van het Inspiratieboek
  • Ervaringsverhalen
  • Tips voor de praktijk
  • Online training van start
  • De mening van staatssecretaris Jetta Klijnsma
  • Verbindend samenwerken.

Als je het magazine niet alleen wil downloaden maar ook op papier wil ontvangen stuur dan een mail naar info@MMM-mensenmetmogelijkheden.nl