Push

Actueel

Mei 2020: Nu online: handreiking preventie uitval door psychische klachten
Vooral voor mensen met ernstige psychische problemen vormt de coronacrisis een behoorlijke uitdaging; uit onderzoek van het Trimbos blijkt dat 40 procent van hen momenteel meer last van klachten heeft dan normaal gesproken het geval is. Maar ook werknemers die niet eerder psychische problemen ervoeren, kunnen in deze tijd klachten ontwikkelen. Daarom lanceerde AWVN vanmorgen een handreiking die werkgevers helpt om ziekteverzuim door psychische klachten te verminderen en in het best geval zelfs te voorkomen.
Waar lopen werknemers tegenaan?
Naast het verliezen van een dagstructuur en een gebrek aan sociaal contact, leven er ook allerlei zorgen bij mensen. Van financiële zorgen (‘blijft mijn baan wel bestaan?’) tot angst om iemand te verliezen of om zelf het virus op te lopen. Medewerkers die nu thuis moeten werken, ervaren regelmatig dat de grens tussen werk en privé vervaagt. Dit overzicht geeft hier 12 duidelijke voorbeelden van.
De handreiking
Werkgevers kunnen een belangrijke rol vervullen in het signaleren van psychische klachten. In de handreiking staan – vanuit verschillende rollen bezien – tips opgenomen die ervoor moeten zorgen dat werknemers dan ook de juiste ondersteuning krijgen. Wat kunt u nu het best afstemmen met een jobcoach? Waarvoor kunt u de bedrijfsarts inschakelen? En: hoe kunnen directe collega’s bijdragen aan goede werkomstandigheden?
De handreiking blijft in ontwikkeling en wordt verrijkt met voor werkgevers relevantie informatie.
Bekijk hier de website van de handreiking

April 2019: Factsheet inzake samenwerking GGZ en Gemeenten
Vanuit Regio Noord Holland Noord een factsheet inzake Samenwerking GGZ en Gemeenten. In de factsheet is ook MMM opgenomen.
Klik hier voor de factsheet.

Februari 2019: Projectleider MMM ambassadeur regio Noord Holland Noord
Monique Klompé is vanuit de stuurgroep Convenant ‘’Samen werken aan wat Werkt’’ ambassadeur geworden van de regio Noord Holland Noord. Zie hier onder haar welkomstpresentatie voor een van de bijeenkomsten.  

En lees hier verder over het project in Noord Holland Noord.

Vrijdag 24 mei 2018: MMM ondertekent convenant ‘’Samen werken aan wat Werkt!’’
GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals (verbonden aan Mensen Met Mogelijkheden) en cliëntorganisaties ondertekenen afspraken die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden.In de komende jaren gaan de convenantspartners zich richten op zes speerpunten: 

  1. Meer aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt en de entree op de arbeidsmarkt van jongeren met een psychische kwetsbaarheid.
  2. Delen van kennis over  succesvolle methodieken, goede samenwerkingsvoorbeelden, relevante  ontwikkelingen, en eventueel het doorontwikkelen van kennis en methodieken. 
  3. Destigmatisering van psychische kwetsbaarheid.
  4. Ondersteunen van werkgevers bij inclusief werkgeverschap
  5. Actief bijdragen aan de totstandkoming en borging van samenwerkingsverbanden in de 35 arbeidsmarktregio’s en aan de (multidisciplinaire) samenwerking tussen professionals.
  6. Deskundigheidsbevordering, trainingen en opleidingen van professionals werkzaam binnen de domeinen werk en inkomen, onderwijs en de zorg/opvangsector. 

Het is te verwachten dat dit convenant, en de activiteiten die eruit volgen, de komende jaren een centrale rol speelt in de betere samenwerking tussen de professionals uit de betrokken domeinen. Bij de start van het convenant verscheen de Factsheet Psychische kwetsbaarheid en werk, met de belangrijkste feiten en onderzoeksresultaten
Klik hier voor het persbericht.
Zie hier ook voor meer informatie.

Vrijdag, 24 mei 2018: Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
Locatie: 1931 Congrescentrum, ’s-Hertogenbosch
Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden. Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie is groot en neemt toe, terwijl onderzoek steeds overtuigender laat zien dat werk de psychische gezondheid en het herstel juist ten goede komt. Goede samenwerking tussen de sector GGZ en de sector Werk & Inkomen is daarbij een belangrijke succesfactor. Het festival wordt geopend door de staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark, en de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis. Ook MMM-Mensen met Mogelijkheden en de NVvA zullen een bijdrage leveren aan het festival met presentaties over onderzoek op het terrein van psychische gezondheid op het werk. 
Voor een verslag klik hier. En klik hier voor de actualiteit.

Qracht 500 magazine
Qracht 500 is een website en eenmalig magazine over psychische problematiek en (arbeids)participatie. Deze bevelen wij van harte bij u aan. U kunt het magazine hier bestellen.

Van preventie naar amplitie: Interventies voor optimaal functioneren
Door de opkomst van de positieve organisatiepsychologie is het theoretische fundament gelegd voor onderzoek naar positieve werkbeleving. Inmiddels lijkt de tijd rijp om praktisch aan de slag te gaan en deze nieuwe kennis om te zetten in positieve werkgerelatereerde interventies. In dat kader introduceren we in dit artikel het concept 'amplitie', afkomstig van het Latijnse woord amplio, dat versterken betekent. Interventies die gericht zijn op amplitie, zijn nog nauwelijks voor werknemers ontwikkeld of op hun effectiviteit getoest. Het doel van dit artikel is dan ook om te laten zien dat de benodigde ingrediënten wel reeds voorhanden zijn. Klik hiervoor het volledige artikel.

Toolbox Werk en Psychische klachten
Werk kan psychische klachten verergeren of veroorzaken. Tegelijk kan werk bijdragen aan herstel. En werk dat bij iemand past, is welzijnsbevorderend. Ongeacht de oorzaak van de klachten is het werk, vergelijkbaar met het privé domein, een belangrijke context om mee te nemen in de behandeling en begeleiding van mensen met psychische klachten. Deze toolbox biedt hiervoor praktische tools zoals vragenlijsten, checklisten en voorbeelden. Hier vindt u de toolbox: https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/toolbox-werk-en-psychische-klachten/

Een lokaal sociaal contract
Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving, zijn samenwerking in het sociaal domein en het versterken van de kennisinfrastructuur noodzakelijk. Van gemeenten en sociale netwerken wordt veel verwacht als het gaat om zorgzaamheid naar hulpbehoevende mensen. Toch ligt er ook een duidelijke opdracht voor de landelijke overheid en kennisorganisaties. Klik hier voor het volledige artikel. 

Reakt doet mee met het kennisfestival Helden van de Wijk op 31 oktober 2017
Op dinsdag 31 oktober 2017 organiseren Kenniscentrum Phrenos en Resilience+ de tweede editie van Helden van de Wijk met als thema 'Maatschappelijk Herstel'. Reakt verzorgt een onderdeel van het buitenprogramma. 
Helden van de wijk heeft een duidelijke boodschap en diverse “Helden en Heldinnen” gaan via een serie lezingen, inleidingen, films, workshops etc. laten zien dat samen werken aan maatschappelijk herstel beter kan, door van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Klik hier voor meer informatie. 

MMM Mensen Met Mogelijkheden in uw regio
Hoe een krachtige regionale samenwerking bijdraagt aan meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wat is en brengt MMM Mensen Met Mogelijkheden u?
MMM biedt beleidsmakers en professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een inspirerende werkwijze om samen met werkgevers en werk(zoek)enden meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te realiseren. Met de inzet van MMM verandert er echt wat in de mindset van de mensen die wat aan arbeidsparticipatie kunnen en ook moeten doen!
MMM is het middel om te komen tot duurzame arbeidsparticipatie en - samenwerking. Daar boven op biedt het een infrastructuur van professionals van de hele keten rond mens, zorg en werk. MMM brengt professionals van uitvoeringsorganisaties blijvend met elkaar in contact. Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor de digitale versie van het magazine. 

Ervaringsdeskundigheid moet GGZ naar nieuw plan tillen
Met het proefschrift 'Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie' van Trimbos-onderzoeker en werk(zoek)ende Wilma Boevink kan de GGZ er niet meer omheen. Mensen die ernstig en aanhoudend psychisch lijden zijn deskundig. Lees hier het volledige artikel.