Push

2012 - mensen met mogelijkheden 1

Impressie van het vorige project MMM

Jongeren met mogelijkheden staan centraal in project
Op de arbeidsmarkt zijn jongeren met een beperking een bijzondere groep, omdat ze aan het begin van hun loopbaan staan en omdat ze meer dan hun leeftijdsgenoten in aanraking komen met "zorg". Om begrijpelijke redenen is er volop aandacht voor bescherming van deze jongeren. Gaandeweg is de focus op beperkingen verschoven naar mogelijkheden van de jongeren.

Versterking van de samenwerking tussen professionals die jongeren ondersteunen op weg naar de arbeidsmarkt. Daar gaat het om in het project "Werken naar vermogen. Samenwerkende beroepsgroepen in de Regio" dat later de titel "MMM...Mensen met mogelijkheden" kreeg. De centrale vraag is "Hoe kunnen wij werken naar vermogen door jongeren vanuit onze professionele kennis en kwaliteiten het beste ondersteunen?" Dat vraagt een houding en een blik van de professional die de jongere en potentiële mogelijkheden centraal stelt. 

Verslag: Professionals leren van MMMensen met mogelijkheden
''Wat goed dat deze jongeren bereid waren om ons hun verhaal te vertellen.'' Elke professional is nu aan zet. Leer van MMMensen met mogelijkheden! Acht beroepsgroepen, waaronder de NVvA en NVVG als initiatiefnemers, hebben in een uniek project samengewerkt om de dienstverlening aan MMMensen met mogelijkheden te verbeteren. Het project is nog niet afgelopen. Eigenlijk begint het nu pas echt. We trekken het land door met workshops. ''Luisteren, luisteren, luisteren'' hoe eenvoudig kan het zijn?' 

Zie hier het verslag van het project als ook een samenvatting daarvan. 

Magische momenten
De regio bijeenkomsten waarin we luisterden naar de verhalen (en reacties) van de jongeren waren top. Ze kregen een bepaalde magie. Ook al was het soms best spannend, de jongeren hebben openhartig en met verve hun verhaal verteld. Selle van der Woude was daarin een belangrijke actor als tovenaar: Hij interviewde op een zeer open en toegankelijke manier. En de professionals hebben heel aandachtig geluisterd. Bij de eerste bijeenkomst in Utrecht kwam het idee uit de groep naar voren om het geleerde in briefvorm terug te geven aan de jongere in de derde bijeenkomst. Dat was zeker een stimulans om het dichtbij te houden. Een deel van die magie hebben we ook gevoeld op de conferentie op 30 maart 2012. De films uit de regio's Alkmaar en Venlo droegen daar aan bij als ook de deelname van jongeren aan de workshops en de organisatie van de conferentie door De Meerklank. Zowel de jongeren als de professionals hebben dit als bijzonder ervaren. De kunst is nu natuurlijk die magie vast te houden en mee te nemen in de spreekkamer, of liever... luisterkamer. 

Belangrijkste opbrengsten
De belangrijkste opbrengsten hebben uiteindelijk toch met cultuur te maken, hoe moeilijk tastbaar dat soms ook lijkt. Allereerst hebben de jongeren ervaren dat er intensief naar hen geluisterd is. Zij voelden zich serieus genomen. De professionals hebben ervaren dat de jongeren prima in staat zijn om hun verhaal te doen. En hoe ze daarvan kunnen genieten en groeien, ook in een half uur. WAar bij voorbaat de discussie was of jongeren met bepaalde beperkingen wel geschikt zouden zijn om hun verhaal te doen, komt het nu terug naar de professionals zelf: ligt het niet meer aan de manier waarop ik de jongere benader? Meer nog dan om de beperking draait het om de hinder die de jongeren ervaren van hun beperking. We hebben laten zien hoe je zonder voorkennis van de specifieke beperking die hinder helder boven tafel kunt krijgen. Het heeft tot bewustwording bij de professionals geleid wat ze er zelf aan kunnen doen om de jongeren beter te ondersteunen. En ze weten beter van elkaar wat ze doen en kunnen betekenen voor deze jongeren. Het hele project heeft tot kansen voor de deelnemende beroepsvereniging geleid: kansen om elkaar te versterken, elkaar aan te vullen en acties te ondernemen voor een vervolg. Zodat het vuur levendig blijft. Of de steen in het water een vloedgolf tot gevolg heeft. 

Samenvatting boek MMM
Professionals leren van mensen met mogelijkheden


Verder hieronder:
Eerste fase project: regiobijeenkomsten met acht professionals en de jongeren centraal
Tweede fase project: MMMooi symposium: MMM...Mensen met mogelijkheden
Derde fase project: We gaan verder!

Eerste fase project: Regiobijeenkomsten met acht professionals en de jongeren centraal
In de periode juni – november 2011 hebben in vijf regio’s verzekeringsartsen, jobcoaches, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, orthopedagogen en psychologen geluisterd naar de verhalen van drie jongeren met beperkte mogelijkheden. Zij hebben met elkaar gereflecteerd op hun professionele samenwerking in dienstverlening aan deze jongeren. Daarbij stonden twee vragen centraal: “Hoe kunnen wij de ambitie van jongeren om te werken naar vermogen met onze professionele kennis en kwaliteiten het beste ondersteunen?” “Hoe ontstaat er bij alle professionals een houding en een aanpak gericht op oplossingen die de jongeren zijn/haar potentiële mogelijkheden centraal stelt.” 

Hieruit zijn de volgende aanbevelingsbrieven voortgekomen: 
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de collega's Regio Groningen 
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de collega's Regio Utrecht 
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de collega's Regio Venlo 
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de collega's Regio Alkmaar 
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de college's Regio Hengelo 

Alle deelnemers aan de regio's zijn het er over eens dat de gekozen werkwijze, het luisteren naar en centraal stellen van het (levens)verhaal van de jongere, tot inzichten heeft geleid die bijdragen aan een betere dienstverlening aan de jongere. 

Wij leren van de regio's en gaan als acht beroepsgroepen er voor zorgen dat het aangewakkerde vuurtje, om arbeidsmarktperspectief aan de jongeren te bieden, blijft branden. Iedere professional kan daar het eigen steentje aan bijdragen. 

Tweede fase project: MMMooi symposium: MMM...Mensen met mogelijkheden
Op 30 maart 2012 vond het symposium MMM...Mensen met mogelijkheden plaats in Zeist. Acht beroepsgroepen kwamen hier bijeen om de samenwerking rondom de Wajongere te bevorderen. 

Deze beroepsgroepen waren: 
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland 
Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland 
Nederlands Instituut van Psychologen 
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen 
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen 
Nederlandse Verniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen 

"Ze weten niet wat ze met me aan moeten" en "Je staat alleen met je beperking". Maar ook: "Werkgevers zijn soms net baby's, je moet altijd voor ze klaarstaan." Het zijn veelzeggende citaten van jongeren en professionals uit films die documentairemaker Maaike Broos maakte naar aanleiding van het project MMM... Mensen met mogelijkheden. De films waren het startpunt voor de conferentie "Professionals leren van MMM... Mensen met mogelijkheden". 

Na een mooie dag met diverse workshops waarin de Wajongere centraal stond, hebben de voorzitters van deze verenigingen hun handtekening onder een convenant gezet dat moet leiden tot een betere samenwerking in de keten rondom de Wajongere. De beroepsgroepen hebben afgesproken met elkaar een groot aantal acties in gang  te zetten zodat alle betrokken professionals een dienstverlenende en samenwerkende houding hebben ten aanzien van het werken naar vermogen van de jongere. Deze acties zijn o.a.: 

- Bekendmaken van dit project in eigen geledingen op algemene ledenvergaderingen etc. 
- Nascholingstrainingen organiseren. 
- Een multidisciplinaire werkwijzer maken, waarin met name houding en gedrag centraal staan. 
- Een speciale linked-in groep starten: ‘’mensen met mogelijkheden’’. 

De belangrijkste ketenpartners UWV, Divosa en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben toegezegd het vervolg te steunen. 

Eindconclusie van het symposium: 
Stel de Wajongere centraal en luister vooral goed naar zijn of haar verhaal en leg de regie in handen van de Wajongere en/of ondersteun hem of haar daarbij. Werk samen als professionals en maak gebruik van elkaars kwaliteiten in de dienstverlening aan de mens met mogelijkheden. 

Mmmeer dan een intentieovereenkomst: voor de getekende intentieovereenkomst klik hier 
Voor het persbericht uitgegeven door de acht beroepsgroepen klik hier 
Voor het verslag van het symposium klik hier.  
Voor de dagpresentatie van het symposium klik hier
Voor de presentatie van Peter van Baaren en André Fenneman over Mensen met Mogelijkheden bij het UWV klik hier

Derde fase project: We gaan verder!
Elke vereniging gaat verder met dit project en zet acties in om MMM...Mensen met mogelijkheden een vervolg te geven. Ook de individuele professionals zijn er elke dag mee bezig en laten zich herinneren door "sweet reminders". 

Presentatie MMMensen met Mogelijkheden tijdens bedrijfsgeneeskundige dagen
24 mei 2012, Marga van Liere en Monique Klompé

Artikel Werken met autisme vraagt om kennis en aandacht
juli 2013, AD Visie