Push

Speech Klijnsma tijdens Kickoff MMM

Speech van staatssecretaris Klijnsma tijdens de Kick-off project MMMensen met mogelijkheden   donderdag 10 oktober 2013

Dames en heren,

Graag wil ik u allen welkom heten in ’t Haagse. Wat ben ik blij dat u vandaag met zoveel professionals in de zorg en re-integratie en vanuit meer dan 20 verschillende beroepsgroepen naar Den Haag bent gekomen om aan het project MMMensen met mogelijkheden te werken.

U heeft dit project op mijn verzoek, maar ook op eigen initiatief opgezet om de participatie van mensen met psychische problemen te bevorderen. Dat gaat u onder meer doen door de opgedane ervaringen en lessen uit het eerdere  project Cultuuromslag in de Wajong te gebruiken. En ook door de kennis en ervaring die worden opgedaan met allerlei interessante initiatieven breed onder uw collega’s te verspreiden. Ik noem in dit verband het project van UWV en GGZ-Nederland om de samenwerking te verbeteren bij de re-integratie van mensen met een psychische aandoening. Ook noem ik het initiatief van Instituut GAK om interventies gericht op bevordering en herstel van de arbeidsdeelname van mensen met ernstige psychische aandoeningen in kaart te brengen.  Dat zijn maar twee voorbeelden, er gebeurt gelukkig nog veel meer waar u uw voordeel mee kunt doen. En dat geldt uiteraard ook voor uw collega’s.

Zoals u weet werk ik aan de Participatiewet. Met deze wet gaan we meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Mensen met psychische beperkingen verdienen daarbij extra aandacht. Zij hebben het bijzonder moeilijk op de arbeidsmarkt. Zij vormen een heel grote groep. Zelfs de grootste groep in de Wajong, WAO en WGA. Alleen al driekwart van de Wajongers heeft een psychische aandoening en/of een gedragsstoornis. En volgens Divosa heeft bijna een kwart van de mensen met bijstand een psychische aandoening. Veel mensen met een psychische aandoening werken niet, terwijl zij vaak wel willen. En uit onderzoek van Merel Schuring van het Erasmus Medisch Centrum blijkt ook nog eens dat werk een positieve invloed kan hebben op veel voorkomende psychische klachten. Werk als medicijn dus!

Natuurlijk moeten we hier wel realistisch over zijn; werk is niet voor iedereen met een psychische aandoening haalbaar. Maar het kan wel degelijk bijdragen aan iemands herstel. Werk geeft immers zelfstandigheid, status, stabiliteit en voegt eigenwaarde toe. Dat is ook belangrijk voor mensen met psychische aandoeningen. Maar desondanks blijkt uit cijfers van onder meer het Trimbosinstituut dat de arbeidsparticipatie van deze mensen heel laag is. Dat kan en moet anders. In de eerste plaats in het belang van de mensen om wie het hier vandaag gaat.

U speelt daarbij een sleutelrol, omdat u vanuit uw professie één op één te maken heeft met deze mensen. U voert het gesprek met ze over hun mogelijkheden, over zorg en arbeidsparticipatie. U bent als het ware de smeerolie in het integreren en verbinden van de stelsels van zorg en re-integratie. Daarom ben ik ook zo blij dat u samen dit project bent gestart. Ik lees in het projectplan enkele belangrijke uitgangspunten:
Met dit plan wilt u uw handelen meer richten op de mogelijkheden van de mensen dan op hun beperkingen. Dit vraagt soms om een andere houding. U gaat vandaag samen aan de slag om te kijken wat daarvoor nodig is.
U kunt er met zijn allen voor zorgen dat de eigen kracht en redzaamheid van mensen met beperkingen toeneemt, dat mensen hun mogelijkheden leren kennen, hun eigen netwerk en de reguliere voorzieningen beter benutten. Juist door hierbij nauw samen te werken kunt u elkaars doelen versterken.

Ik roep u en alle andere professionals in de zorg, in de re-integratie en ook werkgevers op om werk in te zetten als de beste zorg en het beste medicijn voor mensen met psychische aandoeningen. Laten we geen onnodige drempels opwerpen, maar de handen ineen slaan in het belang van deze mensen en hun omgeving.

Zoals gezegd is de participatie van mensen met een psychische aandoening heel belangrijk. Samen met mijn collega Martin van Rijn van VWS, heb ik dit onderwerp daarom bovenaan de agenda gezet bij uitvoerders van regelingen in bijvoorbeeld de sociale zekerheid en bij werkgevers. In het project ‘Bevordering participatie van mensen met psychische problemen’ werken we samen met onder meer VNG, GGZ-Nederland, VNO/NCW en vertegenwoordigers van cliënten om iedereen te overtuigen van het belang van werk voor mensen met een psychische aandoening. Samen zetten we de schouders eronder en uw initiatief is daarbij niet alleen welkom maar ook heel belangrijk.

Daarom geef ik met veel plezier het startsein voor dit deelproject MMMensen met mogelijkheden zodat de professionals onder u  kunnen beginnen met hun belangrijke werk: het ontwikkelen van een handreiking en een format voor de gezamenlijke nascholing van uw beroepsgroepen. Die nascholing moet ertoe leiden dat – zoals ik hiervoor opmerkte – de nadruk komt te liggen op de mogelijkheden van mensen in plaats van op hun beperkingen. Daarmee ben ik dan weer terug bij het uitgangspunt van uw projectplan. Maar voordat u aan de slag gaat moet mij nog één ding van het hart. Dit project MMMensen met mogelijkheden heeft nu een kop en volgend jaar een staart. Door dit jaar heen kunt u op de website  www. mmm-mensenmetmogelijkheden.nl de voortgang van het project op de voet blijven volgen. En ik hoop u volgend jaar dan ook weer te zien zodat we de resultaten van het project op een rij kunnen zetten.

Maar dan zijn we er nog niet. Daarna begint de belangrijke opgave om de resultaten van uw inspanningen bij alle betrokkenen tussen de oren te krijgen. Misschien kunt u de komende tijd gebruiken om er alvast over na te denken hoe dat het beste kan.