Push

MMM in 2013

MMMensen met mogelijkheden
Bevordering participatie van mensen met psychische problemen

Op 10 oktober 2013 vond de kick off plaats. Hiervan is een verslag gemaakt dat u hier kunt vinden. 

Project MMMensen met (psychische) mogelijkheden
Gezond zijn en je gezond voelen zijn belangrijk om te participeren in de maatschappij. Omgekeerd leidt participatie vaak tot meer welbevinden, een betere gezondheid en minder aanspraak op zorg en uitkeringen. Ministeries SZW en VWS willen participatie van mensen met psychische beperkingen bevorderen. Daarvoor gaan bijna 20 beroepsgroepen met elkaar in het project MMMensen met mogelijkheden (project 2) een cultuuromslag bereiken door het verhaal van ervaringsdeskundigen en werkgevers centraal te stellen en daarvan te leren. Het gaat daarbij om de mens, werk en ontzorgen.

Doelstelling en resultaten project
Het project voorziet in het bevorderen van de participatie van mensen met psychische problemen door goede praktijken te stimuleren en knelpunten weg te nemen bij en door professionals. Het project moet resulteren in een gezamenlijke handreiking aan professionals en een format voor gezamenlijke nascholing om het handelen meer te richten op mogelijkheden dan op beperkingen/zelfregie en de mens en werkgever daarin te faciliteren. De handreiking zal een antwoord opleveren op de volgende vragen: Wat zijn effectieve methoden? Wat zijn succesfactoren? Wat werkt voor een goede houding bij de professional ten aanzien van de mogelijkheden van mensen met psychische problemen? Wat hebben professionals van elkaar nodig? Wat kunnen professionals van ervaringsdeskundigen en elkaar leren? Etc.

Jetta Klijnsma geeft startschot MMMensen met mogelijkheden

Noloc: Nieuwsbericht oktober 2013 

Overig 
Informatie over de opleiding voor ervaringsdeskundigheid MBO niveau 4
Informatie over de post-hbo Leergang Ervaringsdeskundigheid Veerkracht 

Overige documenten:
Het projectplan
Deskresearch naar effectieve interventies gericht op arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen (KCVG) 
Samenvatting overzicht opbrengst desktopresearch naar effectieve interventies gericht op arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen (KCVG) 
Richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen
De samenvatting van de bestaande best practices en evidence  
Toolkit4you